АНТК им. Антонова проверили на средства

Тема: АНТК им. Антонова проверили на средства

Обсуждаем: АНТК им. Антонова проверили на средства, Коммерсантъ - Украина, 02.08.2007

Контрольно-ревизионное управление обвинило руководство АНТК им. Антонова в выведении доходов предприятия за границу. Управление рекомендовало Кабмину уволить руководство АНТК и привлечь его к уголовной ответственности

27.09.2011 leutenant пишет:
Сообщить модератору
Ссылка на это сообщение
 

Seerndv'у...

...тому, что "серпентарий" возбудился, очень простое - местный Кабмин наконец-то утвердил устав "Укроборонпрома"...

....кто руководитель сего учреждения, созданное в декабре прошлого года, я излагал здесь:
http://www.aviaport.ru/conferences/18875/228.html#p114976
...и из чего оное состоит - я тоже излагал:
http://www.aviaport.ru/conferences/18875/260.html#p123096

Что ж.. скоро сказка сказывается, да не быстро дело "делаицца"...Значитца, таперича - устав (состав предприятий, аки данные выше - опускаю):
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd

"...КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 31 серпня 2011 р. № 993
Київ

Деякі питання Державного концерну “Укроборонпром”

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Статут Державного концерну “Укроборонпром” (далі — Концерн), що додається.
2. Прийняти пропозицію Міністерства економічного розвитку і торгівлі:
щодо передачі із сфери управління Міністерства оборони та Міністерства промислової політики в управління Концерну підприємств, включених до його складу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1221 “Про утворення Державного концерну “Укроборонпром” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 6);
щодо передачі Концерну нежитлових приміщень загальною площею 1810,8 кв. метра на третьому поверсі будівлі по вул. Дегтярівській, 36, у м. Києві із закріпленням їх за Концерном на праві господарського відання.
3. Установити, що статутний капітал Концерну формується за рахунок коштів державного бюджету, майна учасників Концерну та інших джерел, не заборонених законодавством.
4. Державній компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт” у місячний строк забезпечити здійснення заходів з державної реєстрації Концерну.
Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2011 р. № 993

СТАТУТ Державного концерну “Укроборонпром”

Загальні положення
1. Державний концерн “Укроборонпром” (далі — Концерн) є державним господарським об’єднанням, утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1221 “Про утворення Державного концерну “Укроборонпром” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 6).
Функції з управління Концерном та контроль за його діяльністю здійснює Кабінет Міністрів України (далі — уповноважений орган управління).
2. Найменування Концерну:
повне найменування українською мовою — Державний концерн “Укроборонпром”, скорочене — Укроборонпром;
повне найменування російською мовою — Государственный концерн “Укроборонпром”, скорочене — Укроборонпром;
повне найменування англійською мовою — The State Concern “Ukroboronprom”, скорочене — Ukroboronprom.
3. Учасниками Концерну є державні підприємства, зазначені у додатку до Статуту.
За рішенням уповноваженого органу управління до складу Концерну можуть входити інші державні, зокрема казенні, підприємства.
4. Місцезнаходження Концерну: Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36.
Юридичний статус Концерну
5. Концерн набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.
Концерн має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, знак для товарів і послуг, логотип, печатки та штампи із своїм найменуванням і зображенням логотипу та бланки.
6. Концерн діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань.
7. Концерн відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном, на яке згідно із законодавством може бути звернено стягнення.
8. Концерн не несе відповідальності за зобов’язаннями його учасників.
9. Учасники не несуть відповідальності за зобов’язаннями Концерну.
10. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Концерну, а Концерн не відповідає за зобов’язаннями держави.
11. Концерн у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі” (далі — Закон), іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами. Концерн відповідно до Законів України “Про державну таємницю” і “Про інформацію” зобов’язаний під час провадження своєї діяльності забезпечити збереження інформації з обмеженим доступом.
12. Концерн відповідно до законодавства має право:
1) формувати та забезпечувати реалізацію єдиного науково-технічного і технологічного підходу для досягнення мети діяльності;
2) укладати від свого імені договори, набувати майно, майнові та немайнові права, брати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах;
3) створювати філії та представництва на території України і за її межами, які діють на основі положень, затверджених генеральним директором Концерну, а також виступати учасником господарських товариств згідно із законодавством;
4) брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва з іноземними державами;
5) формувати та реалізувати єдину для всіх учасників:
маркетингову і рекламну політику, зокрема проводити маркетингові дослідження та провадити виставкову діяльність;
фінансово-економічну, цінову, інвестиційну, податкову та кредитну політику;
6) формувати єдину для всіх учасників Концерну:
систему захисту відомостей і документації, які становлять комерційну та державну таємницю;
систему документообігу та збереження архівної документації;
7) брати участь у проектах і програмах, що передбачають розробку, виробництво та експорт високотехнологічної промислової продукції, створення системи продажу такої продукції;
8) звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань діяльності Концерну та його учасників, вносити відповідні пропозиції та одержувати в установленому порядку від них матеріали, необхідні для виконання покладених на Концерн завдань;
9) утворювати підприємства, у тому числі спільні, засновані на державній власності, приймати рішення щодо їх реорганізації та ліквідації;
10) отримувати в установленому порядку бюджетні кошти для здійснення заходів з реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, здійснення військово-технічного співробітництва з іноземними державами;
11) залучати кредити для реалізації проектів, виконання програм і зовнішньоекономічних контрактів за участю Концерну;
12) контролювати ефективність використання коштів суб’єктами господарювання, які беруть участь у реалізації проектів, виконанні програм і зовнішньоекономічних контрактів українських експортерів, що передбачають розробку, виробництво та експорт високотехнологічної промислової продукції, створення системи продажу такої продукції, результатів інтелектуальної діяльності, робіт і послуг, які фінансуються за рахунок коштів Концерну або позик, за якими Концерн виступає поручителем, а також зовнішньоекономічних контрактів господарських товариств, частка в статутному капіталі яких належить Концерну;
13) здійснювати контроль за ефективністю використання коштів суб’єктами господарювання, які беруть участь у реалізації проектів, виконанні програм і зовнішньоекономічних контрактів, що фінансуються Концерном або за рахунок залучених Концерном коштів;
14) визначати залежно від ринкового попиту ціну продажу товарів військового призначення та обсяг витрат, пов’язаних із здійсненням продажу таких товарів за зовнішньоекономічними контрактами;
15) самостійно визначати та здійснювати витрати на проведення маркетингових досліджень, пов’язаних з реалізацією майна Збройних Сил та інших військових формувань;
16) здійснювати в установленому порядку:
інвестування в проекти українських та іноземних суб’єктів господарювання;
залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року), зовнішніх кредитів (позик), внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надавати гарантії або виступати поручителем за такими кредитами (позиками);
передачу в заставу та іпотеку майна Концерну та погодження передачі в заставу та іпотеку майна його учасникам;
управління корпоративними правами держави стосовно пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств та передані в управління Концерну;
17) забезпечувати виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності учасниками Концерну, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
18) проводити емісію власних цінних паперів та приймати відповідно до законодавства рішення про емісію цінних паперів учасників Концерну;
19) забезпечувати в установленому законом порядку ефективне управління об’єктами майнового комплексу учасників Концерну для реалізації прав держави як власника таких об’єктів;
20) приймати в установленому порядку рішення щодо передачі об’єктів державної власності від одного учасника Концерну до іншого;
21) ініціювати в установленому порядку корпоратизацію державних підприємств — учасників Концерну;
22) виконувати в установленому порядку роботи, пов’язані з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, і забезпечувати захист таких відомостей;
23) здійснювати контроль за виконанням учасниками Концерну вимог цього Статуту, внутрішніх документів Концерну, рішень органів управління Концерну.
Учасники Концерну
13. Учасники Концерну зберігають статус юридичної особи та профіль діяльності.
Учасники Концерну зберігають господарську самостійність з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та цим Статутом. Концерн відповідно до законодавства регулює провадження наукової, проектної, виробничої, фінансової, цінової, інвестиційної, інноваційної, зовнішньоекономічної та іншої діяльності його учасників, пов’язаної з розробленням, виготовленням, реалізацією та обслуговуванням товарів військового та спеціального призначення.
14. Учасники Концерну мають право:
самостійно від свого імені укладати договори з іншими учасниками, Концерном, а також з іншими підприємствами, установами та організаціями;
вносити на розгляд ради директорів Концерну пропозиції щодо напрямів його діяльності та одержувати необхідну інформацію;
одержувати в разі потреби від Концерну фінансову та іншу допомогу з метою підвищення ефективності своєї діяльності;
вносити на розгляд ради директорів Концерну пропозиції та брати участь в обговоренні питань, що належать до компетенції Концерну;
користуватися в повному обсязі інформацією, що надходить до Концерну, а також послугами, що надаються Концерном.
15. Учасники Концерну зобов’язані:
дотримуватися вимог цього Статуту;
виконувати рішення органів управління Концерну, прийняті відповідно до його компетенції, визначеної цим Статутом;
сплачувати внески в порядку та розмірах, визначених генеральним директором Концерну;
сприяти виконанню завдань Концерну;
розвивати співробітництво в рамках діяльності Концерну.
16. Учасники Концерну не мають права без згоди Концерну виходити з його складу, об’єднувати на добровільних засадах свою діяльність з іншими суб’єктами господарювання та приймати рішення про припинення своєї діяльності.
Мета, завдання та предмет діяльності Концерну
17. Концерн утворений з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки, які провадять господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.
18. На Концерн покладаються такі завдання:
1) здійснення централізованого регулювання, контролю та координації діяльності учасників Концерну, зокрема тих, які в установленому порядку одержали право на експорт, імпорт продукції та послуг військового призначення та подвійного використання, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;
2) сприяння підвищенню ефективності використання і розвитку експортного, виробничого та науково-технічного потенціалу учасників Концерну;
3) створення і забезпечення функціонування системи продажу високотехнологічної промислової продукції, узагальнення результатів інтелектуальної діяльності та виконання робіт і послуг;
4) сприяння учасникам Концерну в проведенні прикладних досліджень за перспективними напрямами розвитку науки і техніки та впровадженні у виробництво передових технологій;
5) залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, зокрема для створення конкурентоспроможних зразків високотехнологічної промислової продукції, включаючи товари військового призначення;
6) створення експортноорієнтованих структур в оборонно-промисловому комплексі, розроблення документів, необхідних для їх створення, а також розроблення і реалізація маркетингових стратегій в інтересах зазначених структур;
7) освоєння міжнародних ринків озброєння, військової та спеціальної техніки, проведення маркетингових досліджень, у тому числі із залученням на договірній основі представників інших підприємств та організацій;
8) реалізація військового майна відповідно до укладених з Міноборони, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, підприємствами та організаціями, у тому числі нерезидентами, договорів купівлі-продажу, міни, поставки та інших цивільно-правових договорів, що передбачають передачу права власності на військове майно на платній або компенсаційній основі.
19. Предметом діяльності Концерну відповідно до покладених на нього завдань є:
1) сприяння підприємствам оборонно-промислового комплексу у розробці, виробництві, реалізації, зокрема на зовнішньому ринку, високотехнологічної продукції підприємств оборонно-промислового комплексу, результатів інтелектуальної діяльності, робіт і послуг;
2) провадження інвестиційної діяльності за рахунок власних і залучених коштів;
3) здійснення міжнародних передач та реалізація на внутрішньому ринку продукції, технологій і послуг військового та спеціального призначення, в тому числі озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки, комплектувальних виробів до неї, вибухових речовин, інших товарів, які можуть використовуватися для створення та виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки і підлягають експортному контролю, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;
4) участь у виконанні:
державного оборонного замовлення;
науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт;
5) надання українським та іноземним підприємствам і організаціям представницьких послуг у здійсненні зовнішньоекономічних операцій, а також залучення нерезидентів для виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
6) надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності послуг, пов’язаних з технічним обслуговуванням та експлуатацією первинних мереж і супутникових систем телефонного зв’язку;
7) здійснення операцій з цінними паперами;
8) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
9) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
10) надання інженерно-консультаційних послуг;
11) проведення технічних та цінових досліджень стосовно товарів військового призначення;
12) збирання та переробка вторинної сировини і відходів виробництва продукції військового та спеціального призначення;
13) утилізація військового майна, а також реалізація одержаних у результаті утилізації матеріалів і речовин;
14) здійснення торговельно-посередницьких операцій:
з металобрухтом чорних і кольорових металів та їх сплавів, а також металопродукцією;
з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, у тому числі реалізація виробів з їх використанням;
у зовнішньоекономічній сфері з нафтою, газо-, нафтопродуктами, ядерним паливом, іншими енергоносіями та товарами критичного імпорту, зокрема тепловидільними елементами, частинами ядерних реакторів;
15) провадження інвестиційної та посередницької діяльності, пов’язаної з передачею і постачанням електроенергії;
16) участь у військово-технічному співробітництві з нерезидентами шляхом інформаційного обміну, участі у підготовці та виконанні міжнародних договорів України, укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), здійснення наукової, науково-технічної, науково-виробничої, навчальної та іншої кооперації з іноземними суб’єктами господарської діяльності;
17) провадження діяльності з питань військово-технічного співробітництва, яка не суперечить законодавству України та нормам міжнародного права;
18) надання транспортно-експедиційних послуг;
19) реалізація автотранспортних засобів, у тому числі конверсійних;
20) провадження торговельної, в тому числі комісійної, торговельно-посередницької та торговельно-закупівельної діяльності;
21) надання маркетингових, рекламних, консультаційних і посередницьких послуг у зовнішній та внутрішній торгівлі;
22) провадження в інтересах учасників Концерну рекламно-виставкової і маркетингової діяльності, участь в організації і проведенні виставок (показів) зразків продукції військового призначення та подвійного використання на території України та за її межами;
23) проведення маркетингових досліджень самостійно, а також із залученням на договірній основі представників інших підприємств та організацій, у тому числі нерезидентів;
24) організація навчання українських та іноземних фахівців з питань реалізації продукції і послуг військового та спеціального призначення;
25) видання рекламно-інформаційних бюлетенів та інших матеріалів;
26) підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів на замовлення вітчизняних підприємств та організацій;
27) організація і проведення переговорів з резидентами, нерезидентами та укладення відповідних договорів (контрактів);
28) надання послуг з організації ділових поїздок представників українських суб’єктів господарювання за кордон і прийому в Україні іноземних представників;
29) виробництво, прокат і реалізація кіно- та відеопродукції, пов’язаної з діяльністю Концерну;
30) провадження інших видів діяльності, не заборонених законодавством.
Господарська діяльність Концерну
20. Концерн самостійно планує свою господарську діяльність на підставі договорів із замовниками з урахуванням споживчого попиту на його продукцію, роботи і послуги.
21. Концерн здійснює матеріально-технічне забезпечення власної господарської діяльності відповідно до законодавства.
22. Концерн реалізує продукцію та надає послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним згідно із законодавством.
23. Для вирішення окремих питань господарської діяльності Концерн у разі потреби може утворювати експертні комісії (групи) та залучати на договірних засадах окремих фахівців, учених.
24. Під час провадження господарської діяльності Концерн користується земельними, водними та іншими природними ресурсами відповідно до законодавства.
25. Інвестування тимчасово вільних коштів Концерну здійснюється на принципах зворотності та прибутковості. Напрями, порядок та умови інвестування, а також граничний розмір інвестованих тимчасово вільних коштів Концерну визначаються відповідно до затвердженого фінансового плану.
Зовнішньоекономічна діяльність Концерну
26. Зовнішньоекономічна діяльність Концерну ґрунтується на принципах самоокупності та самофінансування і провадиться відповідно до законодавства.
27. Операції з іноземною валютою Концерн здійснює згідно із законодавством.
28. Концерн провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети, завдань і предмету діяльності, визначених цим Статутом.
Фонди та майно Концерну
29. Джерелами формування майна Концерну є:
майно, передане в установленому порядку Концерну;
доходи від господарської діяльності, а також доходи від операцій з цінними паперами, капітальних вкладень;
майно, придбане в установленому порядку у юридичних і фізичних осіб;
кредити банків та інших фінансових установ;
внески учасників Концерну;
інше майно, набуте відповідно до законодавства.
Майно Концерну становлять відображені в його балансі оборотні та необоротні активи, що є державною власністю. Концерн володіє, користується та розпоряджається майном на праві господарського відання відповідно до мети своєї діяльності в установленому законодавством порядку.
Концерн відповідно до законодавства може створювати резервний та централізовані фонди інвестиційного, інноваційного розвитку та інші фонди виключно за рахунок відрахувань учасників і доходу, отриманого від господарської діяльності Концерну.
Розмір, порядок формування та використання фондів визначаються наглядовою радою Концерну відповідно до затвердженого фінансового плану.
Статутний капітал Концерну становить 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.
Статутний капітал формується за рахунок коштів державного бюджету, майна учасників Концерну та інших джерел, не заборонених законодавством.
30. Прибуток Концерну утворюється з коштів, що надходять від господарської діяльності, та за рахунок інших джерел після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством.
Використання прибутку Концерну здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану.
Повноваження уповноваженого органу управління
31. Уповноважений орган управління:
1) приймає рішення про:
утворення і припинення Концерну;
включення учасників до складу Концерну та про їх вихід з нього;
реорганізацію (реструктуризацію) учасників Концерну, які не підлягають приватизації;
2) затверджує Статут Концерну та вносить до нього зміни;
3) призначає своїх представників до складу наглядової ради Концерну.
Органи управління Концерном
32. Органами управління Концерном є наглядова рада, рада директорів, генеральний директор.
33. Органом внутрішнього фінансового контролю Концерну є аудиторська служба.
34. Вищим органом управління Концерном є його наглядова рада, що забезпечує захист інтересів держави, контролює та регулює діяльність інших органів управління Концерну.
Наглядова рада складається з п’яти членів, три з яких призначаються Президентом України, а два — уповноваженим органом управління.
Строк повноважень членів наглядової ради становить п’ять років.
35. Члени наглядової ради працюють на безоплатній основі і не перебувають з Концерном у трудових відносинах.
36. На першому засіданні наглядової ради з числа її членів обираються голова наглядової ради та його заступник.
37. Засідання наглядової ради скликаються її головою або з ініціативи не менш як двох членів наглядової ради чи генерального директора Концерну в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
У разі коли наглядова рада не проводить своє засідання більше двох разів підряд, рішення із внесених на розгляд наглядової ради питань, що не віднесені Законом до її виключної компетенції, може приймати генеральний директор Концерну одноособово.
На засідання наглядової ради запрошується генеральний директор Концерну, який має право дорадчого голосу.
38. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні більшість його членів. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення наглядової ради є обов’язковими для виконання.
39. Засідання наглядової ради проводяться її головою, або заступником голови, або одним із членів наглядової ради, уповноваженим головою.
40. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та скріплюється печаткою Концерну. Член наглядової ради у разі незгоди з прийнятим рішенням може у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу, про що робиться відповідний запис у протоколі.
41. Організація забезпечення діяльності наглядової ради покладається на генерального директора Концерну.
42. До повноважень наглядової ради Концерну належить:
1) затвердження стратегії розвитку і напрямів діяльності Концерну;
2) здійснення контролю за виконанням Концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва;
3) затвердження напрямів діяльності Концерну на черговий рік;
4) визначення інвестиційної політики стосовно активів Концерну та інвестування в активи, які належать учасникам, філіям і представництвам;
5) внесення уповноваженому органу управління пропозицій щодо включення до складу Концерну нових учасників та виключення учасників з його складу;
6) підготовка і подання на розгляд уповноваженого органу управління пропозицій щодо внесення змін до Статуту Концерну;
7) прийняття рішень про відкриття філій і представництв Концерну;
8) затвердження фінансових та інвестиційних планів і показників діяльності Концерну, в тому числі річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу
(три — п’ять років);
9) погодження залучення кредитів для реалізації проектів, виконання програм і зовнішньоекономічних контрактів за участю Концерну, якщо вартість таких проектів, програм і контрактів перевищує суму, еквівалентну 50 000 000 (п’ятдесяти мільйонам) доларів США у відповідній валюті;
10) прийняття рішень про створення резервного та інших фондів Концерну, визначення порядку їх формування та використання;
11) прийняття рішень стосовно участі Концерну у корпоратизації державних підприємств у встановленому законодавством порядку;
12) прийняття рішень стосовно участі Концерну в статутному капіталі господарських товариств, інших комерційних і некомерційних організацій, створених на території України і за її межами, метою діяльності яких є сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції, у тому числі товарів військового призначення;
13) погодження рішень генерального директора Концерну про припинення його учасників;
14) забезпечення проведення Концерном у встановленому порядку відрахувань до державного бюджету частини прибутку (доходу);
15) здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням об’єктів державної власності, переданих в управління Концерну, провадженням фінансово-господарської діяльності Концерну;
16) затвердження річних звітів генерального директора Концерну про результати діяльності Концерну та управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі;
17) ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності Концерну та його учасників, визначення аудитора Концерну;
18) призначення на посаду і звільнення з посади членів аудиторської служби Концерну;
19) укладення та розірвання контракту з генеральним директором Концерну;
20) внесення уповноваженому органу управління пропозицій щодо реорганізації або ліквідації Концерну;
21) здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом, законами та іншими нормативно-правовими актами.
Повноваження, визначені у підпунктах 1, 2, 6—8, 12, 14—17, 20 цього пункту, належать до виключної компетенції наглядової ради Концерну.
43. Наглядова рада може розглядати інші питання діяльності Концерну.
Питання, внесені на розгляд наглядової ради генеральним директором Концерну, підлягають обов’язковому розгляду.
44. Рада директорів Концерну є колегіальним органом управління. До складу ради директорів Концерну входять генеральний директор Концерну, його заступники, а також представники учасників Концерну.
Головою ради директорів Концерну є генеральний директор Концерну.
45. Рада директорів Концерну керується у своїй діяльності цим Статутом і положенням про раду директорів Концерну, яким установлюються строки, порядок скликання і проведення її засідань, а також порядок прийняття рішень. Положення про раду директорів Концерну затверджується наглядовою радою Концерну.
46. Проведення засідань ради директорів Концерну організовує генеральний директор Концерну або уповноважена ним особа.
47. На засіданні ради директорів Концерну ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні. У разі необхідності копії протоколу надаються членам ради директорів, членам аудиторської служби Концерну.
48. До повноважень ради директорів Концерну належить:
1) підготовка пропозицій щодо:
напрямів діяльності Концерну на черговий рік і подання їх на розгляд наглядової ради Концерну;
стратегії розвитку Концерну та його учасників;
реалізації інвестиційної політики стосовно активів Концерну та інвестування в активи, які належать учасникам, філіям і представництвам;
показників діяльності Концерну і подання їх на розгляд наглядової ради Концерну;
2) забезпечення розроблення річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три — п’ять років) учасників Концерну і подання їх на розгляд генерального директора Концерну;
3) здійснення координації поточної діяльності учасників Концерну;
4) виявлення державного майна, яке тимчасово не використовується Концерном та його учасниками, і внесення генеральному директору Концерну пропозицій щодо його подальшого використання;
5) здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом.
49. Генеральний директор Концерну здійснює загальне керівництво діяльністю Концерну.
50. Генеральний директор Концерну призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.
Заступники генерального директора Концерну призначаються на посаду та звільняються з посади генеральним директором Концерну.
51. Генеральний директор Концерну:
1) звітує перед Президентом України та уповноваженим органом управління про результати діяльності Концерну;
2) має право вносити пропозиції з питань досягнення мети діяльності, виконання функцій і повноважень Концерну, учасників Концерну, повноважень органів управління Концерну Президентові України та уповноваженому органу управління (у тому числі з питань виконання державної програми озброєння, державного оборонного замовлення та мобілізаційного плану, довгострокових цільових програм, державних цільових програм і програм військово-технічного співробітництва, у тому числі ініціювати питання щодо подання в установленому порядку проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Концерну), центральним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування;
3) вносить наглядовій раді пропозиції щодо внесення змін до Статуту Концерну;
4) бере участь в установленому законодавством порядку у засіданнях уповноваженого органу управління з питань діяльності Концерну, засіданнях, колегіях та нарадах центральних органів виконавчої влади;
5) діє від імені Концерну і представляє без доручення його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями органами іноземних держав, міжнародними організаціями; видає від імені Концерну довіреності на вчинення юридичних дій;
6) забезпечує:
надання розпоряднику Єдиного реєстру об’єктів державної власності інформації про наявність і поточний стан майна об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Концерну, та зміну їх стану;
проведення щорічних аудиторських перевірок діяльності учасників Концерну;
проведення моніторингу фінансової діяльності учасників Концерну;
проведення в установленому порядку інвентаризації майна Концерну та його учасників;
проведення екологічного аудиту учасників Концерну;
зберігання установчих документів, наказів та протоколів засідань відповідних органів управління Концерну та його учасників;
виконання рішень наглядової ради Концерну;
визначення умов реструктуризації та санації учасників Концерну, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
управління і збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;
ведення обліку об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Концерну, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів;
7) вносить у разі потреби на розгляд наглядової ради Концерну питання, що стосуються його діяльності;
8) визначає порядок і розміри регулярних внесків учасників Концерну;
9) затверджує:
річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (три — п’ять років) учасників Концерну, та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;
положення, регламенти та інші документи Концерну;
організаційну структуру Концерну;
положення про філії і представництва Концерну;
логотип та знак для товарів і послуг Концерну;
10) подає наглядовій раді Концерну пропозиції щодо кандидатур членів аудиторської служби Концерну;
11) здійснює в установленому порядку управління корпоративними правами держави у статутному капіталі акціонерних товариств, переданих в управління Концерну;
12) приймає рішення про емісію власних цінних паперів та емісію цінних паперів учасників Концерну відповідно до законодавства;
13) ініціює проведення корпоратизації учасників Концерну;
14) приймає рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації учасників Концерну;
15) приймає рішення про передачу в заставу та іпотеку майна Концерну, укладає відповідні угоди, надає згоду на передачу в заставу та іпотеку майна учасників Концерну в установленому законодавством порядку;
16) погоджує укладення учасниками Концерну договорів про спільну діяльність, згідно з якими використовується нерухоме майно, що перебуває в їх господарському віданні чи оперативному управлінні;
17) погоджує кредитну політику учасників Концерну;
18) надає:
згоду на залучення учасниками Концерну внутрішніх довгострокових (більше одного року), зовнішніх кредитів (позик), внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надання гарантії або поруки за такими кредитами (позиками);
учасникам Концерну згоду на оренду державного майна;
пропозиції щодо умов договору оренди з урахуванням потреби в ефективному використанні орендованого майна;
згоду на відчуження та списання об’єктів управління державної власності в оборонно-промисловому комплексі учасників Концерну;
19) оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок учасників Концерну;
20) здійснює уточнення складу виробничих потужностей мобілізаційного призначення та обсягів запасів мобілізаційного резерву учасників Концерну з урахуванням доцільності їх подальшого збереження;
21) приймає в установленому порядку рішення щодо передачі об’єктів державної власності від одного учасника Концерну до іншого;
22) контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм розвитку орендованих об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні учасників Концерну, якщо такі програми передбачені договором оренди;
23) організовує контроль за використанням орендованого державного майна, що перебуває в управлінні учасників Концерну;
24) провадить діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, розробляє інвестиційні проекти та контролює їх реалізацію, бере участь у залученні коштів з фінансових ринків, зокрема міжнародних, визначає джерела формування та використання фондів інвестиційного та інноваційного розвитку;
25) погоджує з Фондом державного май

27.09.2011 leutenant пишет:
Сообщить модератору
Ссылка на это сообщение
 

...ты ж гляди - не взлез весь, устав-то...

Продолжаю:
"..25) погоджує з Фондом державного майна плани реструктуризації та санації учасників Концерну в разі утворення за їх участю нових суб’єктів господарювання;
26) здійснює контроль за діяльністю учасників Концерну;
27) видає накази і розпорядження з питань діяльності Концерну;
28) видає довіреності, відкриває поточні та інші рахунки в установах банків та інших кредитних організаціях у порядку, встановленому законодавством;
29) вирішує питання організації господарської та зовнішньоекономічної діяльності, фінансування, обліку та звітності Концерну;
30) укладає договори та угоди;
31) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
32) призначає на посаду та звільняє з посади керівників учасників Концерну, укладає і розриває з ними контракти та здійснює контроль за їх виконанням;
33) забезпечує приведення у відповідність із законодавством установчих та інших нормативних документів учасників Концерну;
34) затверджує статути (положення) учасників Концерну, зміни та доповнення до них, здійснює контроль за дотриманням їх вимог;
35) за погодженням з наглядовою радою Концерну приймає рішення про припинення учасників Концерну;
36) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Концерну, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення;
37) затверджує розмір і форми оплати праці працівників Концерну відповідно до законодавства;
38) готує пропозиції щодо напрямів діяльності Концерну на черговий рік і подає їх на розгляд наглядової ради Концерну;
39) подає наглядовій раді Концерну пропозиції щодо напрямів використання прибутку Концерну;
40) готує і подає на розгляд наглядової ради Концерну пропозиції щодо показників діяльності Концерну;
41) здійснює координацію поточної діяльності учасників Концерну;
42) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Концерну, в тому числі його коштами;
43) визначає порядок здійснення контролю ефективності використання коштів організаціями, що беруть участь у реалізації проектів, виконанні програм і зовнішньоекономічних контрактів українських експортерів, що передбачають розробку, виробництво та експорт високотехнологічної промислової продукції, створення системи продажу такої продукції, результатів інтелектуальної діяльності, робіт, послуг, які фінансуються Концерном або фінансуються за рахунок позик, за якими він виступає поручителем, а також зовнішньоекономічних контрактів господарських товариств, частка в статутному капіталі яких належить Концерну;
44) приймає рішення з інших питань діяльності Концерну, крім питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради Концерну.
52. Генеральний директор включається за згодою до складу дорадчих органів, відповідно до напрямів діяльності Концерну та утворених Президентом України, уповноваженим органом управління, центральними органами виконавчої влади, що здійснюють функції з формування та реалізації державної політики у сфері сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції.
Облік, звітність та контроль
53. Концерн веде оперативний, бухгалтерський та інший облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства.
54. Фінансові результати діяльності Концерну визначаються на підставі річного бухгалтерського звіту.
55. Перший фінансовий рік Концерну починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня того самого року. Кожний наступний фінансовий рік збігається з календарним.
56. Концерн забезпечує подання статистичної звітності органам державної статистики в обсягах та у строк, що передбачені законодавством.
Трудовий колектив
57. Трудовий колектив Концерну складається з працівників, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди).
Умови організації праці, порядок оплати та соціального страхування членів трудового колективу Концерну визначаються відповідно до законодавства. Відносини між Концерном та трудовим колективом регулюються колективним договором, який укладається відповідно до законодавства.
58. Трудовий колектив Концерну:
1) розглядає і затверджує проект колективного договору;
2) визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Концерну соціальних пільг;
3) бере участь у матеріальному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку та раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про відзначення працівників державними нагородами;
4) погоджує пропозиції щодо передачі з державної у комунальну власність майна, закріпленого за Концерном, об’єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів Концерну;
5) заслуховує звіти про виконання колективного договору;
6) вирішує інші питання згідно із законодавством.
59. Трудовий колектив Концерну реалізує свої повноваження шляхом прийняття рішень на загальних зборах, які вважаються правоможними, якщо в їх роботі бере участь не менш як дві третини загальної кількості працюючих.
Загальні збори трудового колективу проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю присутніх на засіданні працівників шляхом відкритого голосування.
Виборним органом трудового колективу Концерну є рада трудового колективу, яка представляє його інтереси у відносинах з Концерном в межах повноважень, наданих загальними зборами трудового колективу.
Припинення діяльності Концерну
60. Припинення діяльності Концерну здійснюється за пропозицією наглядової ради Концерну шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом, — за рішенням суду.
61. Ліквідація Концерну здійснюється комісією, призначеною уповноваженим органом управління, а у разі припинення діяльності Концерну за рішенням суду — комісією, утвореною відповідно до рішення суду.
62. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, використовується згідно з рішенням уповноваженого органу управління.
63. Концерн вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про державну реєстрацію його припинення..." - конец цитаты...

Ну что ж, правильно написано в местной газетке - ну, в "Зеркале недели"...
...я ж только перефразирую - там где убудет у "Укроборонпрома"... прибудет у "Рособоронэкспорта" и "Рособоропрома"... А как же...

Мне же понравился ишшо один штрих...
Аккурат перед МАКС'ом, помнится, пан Кива обхаживал пана Саламатина (...ставленнника Семьи никак...) на предмет создания с упомянутой выше структурой СП по эксплуатации "Русланов"... не срослось...
Таперича сие же предложение делается пану Колесникову (...ставленнику кошелька Семьи...)... в наивной уверенности, что глава Семьи ничего не ведает...

Что ж, как говаривал один из мудрых "царедворцев" ишшо во времена СССР: "...даже самая лучшая француженка может дать только то, что может дать..."

27.09.2011 antidoteNG пишет:
Сообщить модератору
Ссылка на это сообщение
 

10:58 leutenant пишет:
(состав предприятий, аки данные выше - опускаю):
+++
так это вы вкратце запостили?
чо там мелочиться, давайте полную версию.

27.09.2011 antidoteNG пишет:
Сообщить модератору
Ссылка на это сообщение
 

10:58 leutenant пишет:
пан Кива обхаживал пана Саламатина
+++
уж было начал переживать - где же Кива, ан нет - все на месте, стабильность - признак мастерства, но все же зря сократили, кроме того текст суховат - чтобы заинтересовать читателя надо шутки шутить хотя бы после двух экранов текста, а не после 8, как у вас.

27.09.2011 antidoteNG пишет:
Сообщить модератору
Ссылка на это сообщение
 

10:58 leutenant пишет:
пан Кива обхаживал пана Саламатина
+++
уж было начал переживать - где же Кива, ан нет - все на месте, стабильность - признак мастерства, но все же зря сократили, кроме того текст суховат - чтобы заинтересовать читателя надо шутки шутить хотя бы после двух экранов текста, а не после 8, как у вас.

27.09.2011 leutenant пишет:
Сообщить модератору
Ссылка на это сообщение
 

...странная шпилька, будто я про сие впервые сообчаю...

...про посулы Саламатину было известно не то что в преддверии МАКС, а пораньше - ишшо в мае:
http://www.aviaport.ru/conferences/18875/272.html#p126492
...в комментариях к списку приглашенных на 65-летие "Антонова"...

...да, конкретика реально появилась в августе и была "жостко" пресечена Д.Колесниковым из "не-Минпромполитики"... напомнившему Дмытру Сэмэновычу, кто у него хозяин... про что он было позабыл уже в середине июля и даже имел глупость озвучить в Ульяновске-то... вспомним и сие:
http://www.aviaport.ru/conferences/18875/281.html#p132055

...про посулы пану Б.Колесникову мне уж и не пришлось вещать - есть источник:
http://www.trans-port.com.ua/engine/print.php?newsid=31532&news_page=1
...это ведь к сему относится моя вчерашняя фраза насчет того, что "...какая-то голодная местная публика...

Ну, а вот у кумира Вашего таперича непростая задача... для чего со вчерашнего дня в Питере - помирить обиженного Белова... крайний раз про него - здесь:
http://www.aviaport.ru/conferences/40911/509.html#p136766
...с разоряющимся Рубцовым... про него здесь:
http://www.aviaport.ru/conferences/40911/504.html#p136563
...а про них обоих - здесь:
http://www.aviaport.ru/conferences/40911/545.html#p138286

...ну и надежда обратить опцион на 6 лайнеров Ан-148 (...а ведь было девять...) ишшо не умерла... тут, знаете, сей троице искренне пожелаю удачи...

27.09.2011 antidoteNG пишет:
Сообщить модератору
Ссылка на это сообщение
 

и опять пяток ссылок на самого себя, вам в seo цены бы не было, а вы в пасквилянты посредственные подались. зарываете талант - печально наблюдать.

06.10.2011 leutenant пишет:
Сообщить модератору
Ссылка на это сообщение
 

Неделю отсутствовал... а тут такая активность на внешнем, понимаешь, фронте...

Спасибо уважаемому К.Ярославу на сии ссылки:
http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2011/10/02/795133.html
http://www.presstv.ir/detail/202418.html
...оч-чччень интересно... и "козлик" при посадке растрогал... что ж, высокогорье - пусть даже всего-то 1200м над у.м. - а все же скорости повышенные...

Тут вот, что мне поведали мои "киевляне"...

...Дмытро Сэмэновыч, выйдя из отпуска 19-го сентября... посидел-посидел в преддверии визита Януковича к нам... и, увидев, что никто не зовет, с 26-го сентября уже успел сделать два больших блиц-выезда в надежде на громкий результат:

- в Питер - на встречу с ГТК "Россия" и ИФК... но двухдневное сидение закончилось безрезультатно... для перевода опциона в твердый заказ... Белов так и не дождался желанного от двух своих визави: от Кивы - гарантий повышения наработки на отказ... от Рубцова - снижения лизинговых ставок + ужесточения обязательств по подменным КИ...

- в Иран - в надежде подписать нечто большее, чем Meeting Protocol... ну хотя бы Agreement на поставку-продажу-аренду... ну, и так далее... конечно, обставить все как "испытания Ан-158" - это что-то...
...ну да Бог с ними, с "испытаниями"... а ведь и пресловутый Agreement, кажется, уже был - аккурат, год назад, в октябре 2010-го:
http://rian.com.ua/economy/20101001/78522546-print.html
...то же, касающееся, правда, Ан-148 - было летом 2009-го
http://www.rbc.ua/rus/top/...
http://ua.rian.ru/economy/20090725/78181443-print.html
...а ишшо про то же - снова в октябре, но 2008-го:
http://tbu.com.ua/print/...

...так что, похоже вконец заврались с рапортами-то... и как то сомнительно воспринимается иранская "хотелка":
http://gazeta.ua/ru/articles/.../403308
http://www.trans-port.com.ua/engine/print.php?newsid=31948&news_page=1

...уж не говоря о необходимости серьезно "причесать" комплектацию - напомню недавнюю дискуссию:
http://www.aviaport.ru/conferences/40911/614.html#p141469
...дык это я к тому, что на иранском Ан-158 (...или Ан-148 - один хрен...) надо будет заменить, как минимум, "пиндосовские" КИ:
- пульты управления FMS - из состава ВСС
- все радиостанции и комплексные пульты управления связью
- TCAS
- TAWS
- и главное - сортир...
...потому, если в 2012-м еще и можно мечтать о поставке первого Ан-158 из Украины в Иран, то о взлете первого украино-иранского в 2013-м:
http://www.vesti.ru/doc.html?id=592497&cid=6
...извиняюсь - сказки...
...особенно ежели вспомнить про посулы поднять в том же 2013-м ишшо и Ан-178 - про него свежее здесь:
http://www.trans-port.com.ua/engine/print.php?newsid=31986&news_page=1
...а особенно мои "киевляне" просмаковали вот эту фразу:
"...первоначальным вариантом был проект Ан-148Т. Проектирование Ан-148Т вступило в активную фазу в 2004 году, после посещения АНТК "Антонов" главкомом ВВС России. Владимир Михайлов сказал, что ему понравился Ан-148, и что на его базе можно создать хороший базовый самолет для военно-транспортной авиации России. По его мнению, такой вариант мог бы принять участие в тендере ВВС России на средний транспортный самолет - замену стареющему Ан-12..." - конец цитаты...

...ну, во-первых:
- никакой активной фазы проектирования Ан-148Т ни в 2004-м, ни позже...не было и в помине - только бумаги уровня аванпроекта, ежели по-старому... или gates II, ежели по-новому... та же стадия, кстати, и у нонешнего Ан-178...
- крестный отец Ан-178 - бывший главком, а таперича начальник департамента контроля за исполнением ГОЗ в ОАКе - это что-то..!
Ну, очень смешно...

...а ишшо более смешно другое - как образно выразились мои "киевляне", насчет местного генконструктора...
...бегает, как заяц, уклоняясь от вызова "наверх"... да, и тут - по их, "киевлян" информации - вранью место тоже нашлось... как они "сообчают" в минувший четверг вызвал отраслевой министр к себе Дмытра Сэмэновыча... а тот возьми и брякни, что вечером улетает в Иран... в то время как улетал только в субботу и утром...
...на следующий день "Антонова" посещал гостивший тогда в Киеве премьер Южной Кореи и планировался его приезд под ручку с местным премьером...
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20111001012726.shtml
...но вот незадача - корейца сопровождал не Азаров, а Колесников... тот самый отраслевой министр, несказанно удивившийся необходимостью здороваться с "улетевшим"...

...таперича ожидается пресловутый вызов "на ковер"...

...ну и напоследок, напомню кое-что из сего поста:
http://www.aviaport.ru/conferences/18875/290.html#p141221
...а именно:
"...Мало того, уже сообчавшиеся "терки" промеж "Антоновым" и "альянсом Бени Коломойского" привели к тому, что 1-й опытный Ан-148 №UR-NTA, названный серийным и под флагом "Аэросвита" начавший первым в истории человечества возить пассажиров, уже перекрашен в ливрею "МАУ":
http://www.avianews.com/ukraine/2011/09/22_mau_2an148_kharkov.shtml
...конечно, "Антонов" будет везде говорить, что "альянс" ему должен... да вот "альянсу", я думаю, тоже есть, что сказать..." - конец цитаты...

И сия - весьма почтенная публика - не замедлила с ответом:
http://delo.ua/business/.../#print
...то есть - взамен "сброшенных" двух Ан-148 уже до конца сего года будут летать два ERJ-190...

Ну очень интересно наблюдать...

06.10.2011 antidoteNG пишет:
Сообщить модератору
Ссылка на это сообщение
 

16:29 leutenant пишет:
в минувший четверг вызвал отраслевой министр к себе Дмытра Сэмэновыча... а тот возьми и брякни, что вечером улетает в Иран...
+++
вспомнилось "а беззубые старухи их разносят по углам"
вы чо, ухо к замочной скважине прикладывали или под диваном прятались? ))
цирк

07.10.2011 leutenant пишет:
Сообщить модератору
Ссылка на это сообщение
 

...по уверениям моих "киевлян", кумира Вашего вызывали не лично, а по телефону... при сем разговоре присутствовали несколько человек... один из коих и поведал, как отбрехивался Дмытро Сэмэновыч... от министра-то...

Ну шо, ату..? Думаю, уже поздно искать...

...да-ааа... ежели верить моим "киевлянам", то, похоже, интересный путь пройден от советника Леонида Даниловича до интернет-сидельца, время от времени возлагающего на старческие плечики груз государственных проблем... это я про сие:
http://hvylya.org/analytics/...

...а как интересно-то почитать сии пророчества "от февраля 2010-го" сейчас:

"...По всей видимости, глубоко, если Украина со своими больными бюджетобразующими отраслями глубоко интегрирована на мировые рынки, это металлургия, химия, промышленность.

Украине придется думать, как встраиваться в какие-то отношения с Россией и объединенной Европой. Скорее всего, с Европой, с Германией, Францией, Италией, с мощными странами. Придется находить общий язык и что-то делать.
Вообще у нас неверное представление о некоторых отраслях. Например, ни одна страна мира в одиночку не делает самолеты. США размешают производство своих Боингов в Индонезию, на Филиппины, где угодно
(...что-то интересное... Япония, Китай, Корея, Великобритания и Россия - вроде да... даже Украина мечтается:
http://www.segodnya.ua/news/14290478.html
...а вот чтобы Филиппины с Индонезией... ну, не припомню... прим. мое...)
А Украина пытается все делать сама. Так не бывает. Поэтому такая отрасль как самолетостроение, должна быть общая с россиянами, европейцами, испанцами, французами, вот здесь нужно искать план выхода из кризиса. Если Украина замкнется внутри себя, то она погибнет. Нужно выходить на внешние рынки, а чтобы туда выходить нужны показатели. Понятно, что с Ющенко на эту тему никто не общался, Тимошенко перестали верить, а этим надо заниматься в первую очередь. Если просто заниматься очередным перераспределением, то все очень быстро закончится.

Вы правильно сказали, что нужно смотреть на складывающуюся архитектуру, в том числе посткризисную и соответственно определять для себя, а с чем мы можем встраиваться? В ходе кризиса, объективно многие сегменты экономики, которые у нас остались после советского союза и худо-бедно жили, так что у нас останется конкурентоспособного на выходе из кризиса?

Тут можно фантазировать, но нужно понимать, что само строение, самолетостроение, ракетостроение, энергетическое машиностроение, оно конкурентоспособно. Оно востребовано. Тут нужно связываться только с мировым бизнесом.

Вот пример с А-400, который является аналогом АН-70, точнее говоря, может не совсем аналогом, но ему пророчили нишу, которую мог занять АН 70. Вот его уже сколько лет не пускают на рынок.

Да какой там рынок, о чем вы говорите. Во-первых, эта машина (А-400) не совершенна, у нее два двигателя левого вращения, два двигателя правого вращения, в общем, я буду много говорить, но это плохая машина. Я давно говорил, что намучаются европейцы с с ней и ничего не запустят. Но как экспериментальный образец не плохой. Я все жду, когда немцам надоест иметь дело с французами, и они приедут договариваться с Антоновым, потому что машина эта неживая.

Это знаете, как бы, не старались украинские производители сделать Мерседес, а получается все равно Таврия. В мире существовало три страны способных создавать транспортную авиацию - это Россия, это Украина (Антонов) и американцы. Решили взяться за машину европейцы, но не идет у них работа, хоть убей. Я могу привести тысячу аргументов, что эта машина никакая. Вот я жду, когда немцам это все надоест, и они перестанут давать деньги на ерунду, и приедут договариваться в Киев.
(...а немцам, понимаешь, "не надоело"... и А-400М живет и здравствует... а вот Ан-70, наоборот, "загибается"... подробнее про сие - здесь, в "подвале" сего поста:
http://www.aviaport.ru/conferences/18875/288.html#p138296
...прим. мое...)

А доживет ли до этого наш авиапром?

А вот это задача уже наша, внутриукраинская.

Есть ли какая-то критическая точка, момент, до которого мы должны успеть реформировать тот самый авиапром, привести его в конкурентно способный вид, или нет?

Я думаю, что к осени. Потому что потом будет вообще не до авиапрома. Тогда уже вообще непонятно до чего будет. Я очень боюсь осени. Все ведущие экономисты и прогнозисты мира прогнозируют вторую волну кризиса. Думаю, что она тяжело коснется Украины. Если это произойдет, то мы будем думать о том, как жить, как людям выживать..." - конец цитаты...

Ну что ж, осень (...имелась ввиду - 2010-го...) прошла... и прошел ишшо год, и наступила ишшо осень, уже 2011-го... а авиапром украинский, сука, жив...
Хреновые, понимаешь, из них пророки-то...

Мало того, к прописанным в бюджете $75млн "на авиацию" - про сие здесь:
http://www.aviaport.ru/conferences/18875/290.html#p141221
...держава подкинула ишшо $25млн:
http://markets.eizvestia.com/full/aviaprom-nakachayut-dengami
...так сказать - для ровного счету... оно, конечно, копейки - но...

...ну ла ладно, сей пан Рыжов - не один юморист в украинском авиационном истеблишменте... в конце концов сей индивид, честно отработав на месте 1-го зам министра промполитики в "помаранчевом" правительстве, нашел-таки себе пристанище в концерне "Антонов"...

...а ведь ишшо есть юмористы, например - действующий местный министр обороны:
http://www.avianews.com.ua/2011/10/06/turkey-antonov178/
...да-ааа... "патрульник" на базе Ан-178 для Турции, Бразилии и, даже, НОРВЕГИИ... это - круто..!


Зато вот ВВП, как всегда - лаконичен и прост:
http://www.interfax.com.ua/rus/pol/81651/
...цитирую:
"...Кроме этого, считает глава правительства РФ, в случае невступления Украины в Таможенный союз ее "авиационная промышленность умрет полностью", не будет развиваться судостроение..." - конец цитаты...

Как говорится - не убавить, не прибавить...

07.10.2011 Seerndv пишет:
Сообщить модератору
Ссылка на это сообщение
 

В первоначальном плакате значилось 13.5 т ПН и модификациия Д 436
А сколько сейчас и что за движки?
Кто "готовее" пан Кива или пан Богуслаев?

07.10.2011 musha пишет:
Сообщить модератору
Ссылка на это сообщение
 

> Я все жду, когда немцам надоест иметь дело с французами, и они приедут договариваться с Антоновым, потому что машина эта неживая

забавно. посол РФ на Украине говорил что ему постоянно говорят что Украина все ждет пока РФ придет говорить насчет ГТК. похоже это госполитика такая сейчас - сидеть ждать пока приползут. забавно.

> оно, конечно, копейки - но

почему копейки? кредит от ВТБ на 60 млн уе с слюнями восторга был воспринят на соседней ветке. а тут аж 100 млн уе. с учетом зарплат в 500 уе и отсутствия какого либо промпроизводства (ну да, да, один борт в год делают) - 100 млн это до фуя, нет?

07.10.2011 antidoteNG пишет:
Сообщить модератору
Ссылка на это сообщение
 

01:29 musha пишет:
сидеть ждать пока приползут
+++
А как бы вы поступили на их месте, суетились и заискивающе улыбались? шеф любит идиотов?

с слюнями восторга
+++
как вы поняли что со слюняме? а вообще кредиты - зло, конечно.

и отсутствия какого либо промпроизводства (ну да, да, один борт в год делают)
+++
Только на ВАСО 4 за прошлый год, чот у вас арифметика хромает.

07.10.2011 Пётр пишет:
Сообщить модератору
Ссылка на это сообщение
 

11:51 antidoteNG пишет:
А как бы вы поступили на их месте, суетились и заискивающе улыбались? шеф любит идиотов?
**************
Продавая изделия стоимостью во много миллионов долларов на конкурентном рынке сидеть в ожидании, когда клиент приползёт от безысходности - тупиковый путь. Заискивающе улыбаться может и не стоит, но настойчиво предлагать как минимум необходимо. Иначе получится как с Ан-70 против А400 и Ил-76 - дождались.

Только на ВАСО 4 за прошлый год, чот у вас арифметика хромает.
**************
Только речь о КиАПО, у Вас логика хромает.

07.10.2011 antidoteNG пишет:
Сообщить модератору
Ссылка на это сообщение
 

12:25 Пётр пишет:

Только речь о КиАПО
+++
по проекту ан-148 их нельзя отдельно рассматривать, слишком высокий уровень кооперации. что можно наблюдать, например, здесь:
http://russianplanes.net/REGISTR/Antonov/An-148

Ответить в тему:Авиапорт.Конференции

Агентство «АвиаПорт» является разработчиком программного обеспечения, позволяющего зарегистрированным пользователям сайта общаться друг с другом. Все сообщения отражают собственное мнение их авторов, и агентство не несет ответственность за достоверность и законность информации, публикуемой пользователями на страницах раздела.